Створення: 20.02.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Гарагуля Iгор Володимирович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Акцiонерне товариство вiдкритого типу "Магазин Медтехнiка"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23138698
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Суворовський р-н
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок вул. Пугачова, 4
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 42-52-37, 42-52-83
        Електронна поштова адреса емітента 006_medteh@emitent.net.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № ??? Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) вiдсутня д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднiапери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснюваки iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування АТВТ "Магазин Медтехнiка"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А00 № 211037
   Дата видачі 30.01.1996
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 250040.00
   Сплачений статутний капітал 250040.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Одеська ФАКБ Соц.розвитку "Укрсоцбанк"
   МФО банку 328016 Рахунок 26009870938671
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   52.32.0 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ МЕДИЧНИМИ Й ОРТОПЕДИЧНИМИ ВИРОБАМИ
   51.46.0 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ
   70.20.1 ЗДАВАННЯ ПIД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТI ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами АВ № 419048 11.06.2008 Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення 13..2.11.0

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 21 особу, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у звiтному перiодi становила 1 особу, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi склала 17 осiб. Розмiр фонду оплати працi за 2010 рiк зменшилася у порiвняннi iз попереднiм 2009 роком на 217,8 тис. грн i склав 322,5 тис. грн., що обумовлено скороченням заробiтної плати працiвникiв товариства. Кошти на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства у звiтному перiодi не видiлялися.

   Інформація про дивіденди
   за звітний період за період попередній звітному
   за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   Примітки:
   В зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi товариства у звiтному 2010 роцi, дивiденди не нараховувалися. За перiод, що передував звiтному дивiденди не нараховувалися в зв'язку з тим, що товариством отриманий збиток за результатами дiяльностi у 2009 роцi.
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   23.11.2010
   90
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
   1. Звiт директора про результати господарської дiяльностi за 2009 р. та план роботи на 2010 р.
   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   3. Затвердження звiту директора, балансу АТ, розподiлу прибутку за 2009р. та плану розподiлу прибутку на 2010 р.

   По питанню № 1 порядку денного прийнято рiшення звiт директора прийняти до вiдома, затвердження звiту директора здiйснити пiсля заслуховування звiту наглядової ради та висновку ревiзiйної комiсiї.
   По питанню № 2 порядку денного прийнято рiшення доповiдь наглядової ради прийняти до вiдома; звiт ради затвердити; роботу ради визнати задовiльною, висновок ревiзiйної комiсiї затвердити.
   По питанню № 3 порядку денного прийнято рiшення: а) звiт директора про результати господарської дiяльностi товариства та баланс пiдприємства за 2009 р. затвердити, роботу виконавчого органу товариства визнати задовiльною; б) в зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не нараховувати; в) затвердити подiлу прибутку на 2010 рiк.
    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Органiзацiя орендарiв Херсонська обласна орендна фiрма "Медтехнiка" д/н м. Херсон, д/н, 73015, Херсонська область, вул. Пугачова, 4   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Гарагуля Людмила Дмитрiвна  МО № 535410, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 14.05.1998 08.08.2001 89 13.52583586626% 89 
   Член Наглядової ради  Маценко Валентина Петрiвна  МО № 991530, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 15.03.2002 08.08.2001 12 1.82370820669% 12 
   Ревiзор  Гарагуля Галина Юрiївна  МО № 878310, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херс. обл. 04.12.2000 19.06.2008 22 3.34346504559% 22 
   В. о. головного бухгалтера  Сапожнiкова Катерина Василiвна  МО № 954448, виданий Суворовським РВУМВС України в Херсонськiй обл. 06.09.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Усього   603 91.64133738602 % 603 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гарагуля Iгор Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 376579, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 21.07.1997
   Рік народження 1968
   Освіта Вища, Днiпропетровський iнститутт фiзичного виховання. Херсонський державний технiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТВТ "Магазин Медтехнiка", заступник директора
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: здiйснення адмiнiстративно-розпорядчого та господарського керiвництва поточною дiяльнiстю товариства, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради, виконання представницьких функцiй вiд iменi товариства перед третiми особами, загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю товариства та iн. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа переобрана директором рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 25.02.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв, перелiк попереднiх посад: завiдуючий магазином, завiдуючий вiддiлом, заступник завiдуючого вiддiлом. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ "Торговий дiм "Медтехнiка Херсон" (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Пугачова 3, кв. 24).
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гарагуля Людмила Дмитрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 535410, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 14.05.1998
   Рік народження 1948
   Освіта Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi
   Стаж керівної роботи (років) 40
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТВТ "Магазин Медтехнiка", директор
   Опис Повноваження та обов'язки Голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, на пiдставi пропозицiй директора прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана головою наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 25.02.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 40 рокiв, перелiк попереднiх посад: завiдуючий магазином, завiдуючий вiддiлом, заступник завiдуючого вiддiлом, директор.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Маценко Валентина Петрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 991530, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 15.03.2002
   Рік народження 1952
   Освіта Середньо-спецiальна, Херсонський технiкум радянської торгiвлi
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТВТ "Магазин Медтехнiка", зам. зав. вiддiлом
   Опис Повноваження та обов'язки Голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, на пiдставi пропозицiй директора прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана членом наглядвої ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 25.02.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 2 роки, перелiк попереднiх посад: заступник завiдуючого вiддiлом, продавець, товарознавець. Посадова особа обiймає посаду менеджера в ТОВ "Торговий дiм "Медтехнiка (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Пугачова 3, кв. 24).
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гарагуля Галина Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 878310, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херс. обл. 04.12.2000
   Рік народження 1973
   Освіта Неповна вища, Херсонський економiко-правовий iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ДМТ Пiвдень", директор
   Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана ревiзором рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 25.02.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 5 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директВ "ДМТ Пiвдень" (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Пугачова, 3, кв. 24).
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада В. о. головного бухгалтера
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сапожнiкова Катерина Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 954448, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 06.09.2001
   Рік народження 1984
   Освіта Вища, Херсонський нацiональний технiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ДМТ "Пiвдень", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки в. о. головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа призначена на посаду в. о. головного бухгалтера Наказом керiвника товариства № 8 вiд 21.06.2010 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 2 роки, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посадова особа обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "ДМТ Пiвдень" (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Пугачова, 3, кв. 24).
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 08.08.2001 480 73 480 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 08.08.2001 89 14 89 0 0 0
   Усього  569 86 569 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Приватний пiдприємець Павлюченко Наталiя Вiкторiвна
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2851109128
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 04128, м. Київ, вул. Академiка Туполєва, 22-г, кв. 17
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3830
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2006
   Міжміський код та телефон (044) 449-61-93
   Факс 449-61-93
   Вид діяльності Аудиторськi послуги
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Протягом 2005-2007 рокiв адмiнiстрацiєю пiдпрьємства пiдготавлювалися та узгоджувалися проектнi документи по капiтальнiй реконструкцiї власних примiщень пiдприємства для сторення у ньому дiйсно унiверсального медичного магазину, базою якого стане саме наш досвiд, квалiфiкацiя спецiалiстiв та великий асортимент товарiв медичного призначення, лiкiв, БАДiв та iнших спецiалiзованих товарiв, що дуже необхiднi пересiчним громадянам нашого мiста для захисту й пiдтримки їхнього здоров'я. Реконструкцiя вiдбувається з червня 2007 року. На даний момент дiйсно створений унiверсальний медичний магазин у формi вiдкритого доступу до товару, який вiдповiдає всiм вимогам сучасностi. Саме зараз ми проходимо процедури держприймання по реконструкцiї, узгоджуємо фармацевтичнi паспорти та лiцензiю для ведення дiяльностi. В 2010 роцi, з метою збiльшення продаж, було побудовано автомобiльну парковку для вiдвiдувачiв магазину.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом У даний час наше пiдприємство має одну торгiвельну точку за адресою м. Херсон, вул. Пугачова, буд.4, де пiсля узгодження реконструкцiї та змiн i далi буде здiйснюватися роздрiбна торгiвля. У 2008 роцi керiвництвом вiдкрито окремого пiдроздiлу - слухового центру, а у майбутньому, а саме у 2012 роцi - вiдкриття фiлiй пiдприємства у районних центрах областi та м. Миколаєвi.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiк АТ ведеться на пiдставi нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України, згiдно "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi", затверджене постановою КМУ вiд 03.04.99 р. №250.
   Класифiкацiю активiв i зобов'язань проводять виходячи зi строку один рiк.
   Визнання, оцiнку та облiк основних засобiв здiйснюють згiдно з П /С /БО 7 "Основнi засоби". Групування основних засобiв в аналiтичному облiку виконується згiдно вимог Iнструкцiї з використання Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу та господарських операцiй пiдприємства, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 г. № 291.
   До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться матерiальнi активи вартiстю 1000,00 гривен.
   Амортизацiя основних засобiв нараховується податковим методом.
   Знос малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 100 вiдсоткiв.
   Визнання, оцiнку та облiк необоротних матерiальних активiв здiйснюють згiдно з П /С /БО 8 "Неьнi активи".
   Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
   ТМЦ визнається, оцiнюється та облiковується згiдно вимог П /С /БО 9 "Запаси". Запаси, що не приносять економiчних вигод у майбутньому, оцiнюють як нелiквiднi та списують у бухгалтерському облiку. Оцiнку вибуття сировини та матерiалiв, МШП, iнших виробничих запасiв здiйснюють по собiвартостi перших за часом надходження (ФIФО).
   Заробiтну плату нараховують згiдно колективного договору, для апарату управлiння та працiвникiв вiддiлу збуту - за тарифними ставками (окладами).
   Для забезпечення формування звiту про фiнансовi результати по формi, передбаченої П /С /БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", облiк витрат пiдприємства ведеться за допомогою 9 класу рахункiв "Витрати дiяльностi".
   Текст аудиторського висновку ПП Павлюченко Наталiя Вiкторiвна
   Сертифiкат аудитора серiя А №004512, виданий рiшенням АПУ №98 вiд 26.01.2001р.
   Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб,єктiв аудиторської дiяльностi № 3830
   04128, м.Київ, вул. Академiка Туполєва, 22-Г, кв.17 тел.449-61-93, 8(067)4407922

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   про фiнансову звiтнiсть акцiонерного товариства
   та пiдприємства-емiтента облiгацiй (крiм банкiв)
   Акцiонерного товариства вiдкритого типу
   "Магазин "Медтехнiка" за 2010 рiк

   м. Київ 31 березня 2011 року

   Основнi вiдомостi про аудитора
   Аудитором Наталiєю Павлюченко (сертифiкат аудитора серiї А № 004512, виданий рiшенням Аудиторської Палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року) (04128, м. Київ, вул.Академiка Туполєва, 22-г, кв.17, тел. (факс) (044) 449-61-93), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3830, (рiшенням Аудиторської Палати України вiд 22 червня 2006 року внесена в Реєстр в аудиторської дiяльностi з наданням права здiйснювати аудиторську дiяльнiсть) вiдповiдно до умов Договору на аудиторське обслуговування №12 вiд 9 березня 2011 року здiйснена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi АТВТ "Магазин "Медтехнiка" за 2010 рiк.
   Перевiрка проводилася методом зiставлення даних звiтiв i балансiв з регiстрами синтетичного i аналiтичного облiку та первинними документами.

   Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство

   - повне найменування Акцiонерне товариство вiдкритого типу "Магазин "Медтехнiка"
   - код ЄДРПОУ 23138698
   - мiсцезнаходження 73000, Херсонська область, м. Херсон, Суворовський район, вул. Пугачова, 4
   - дата державної реєстрацiї 31.01.1996г.
   - основнi види дiяльностi 52.32.0 Роздрiбна торгiвля медичними та ортопедичними виробами
   52.31.0 Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами
   51.43.0 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами
   70.20.1 Здавання пiд найм власної та державної нерухомостi виробничо-технiчного та культурного призначення

   Оiдомостi про умови договору на проведення аудиту

   Перевiрку проведено на пiдставi договору №12 вiд 9 березня 2011 року.
   Перевiрено наступну фiнансову iнформацiю за 2010 рiк:
   1. Фiнансова звiтнiсть на 31.12.2010р. та за 2010 рiк.
   2. Облiковi регiстри.
   3. Первиннi документи.
   4. Податкова та статистична звiтнiсть
   5. Розпорядчi документи, договори.
   Ми провели перевiрку у вiдповiдностi до вимог Закону України _Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, Вимог до аудиторського висновку та довiдки про фiнансовий стан, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при реєстрацiї випуску цiнних паперiв, а також аудиторського висновку при поданнi регулярної iнформацiї акцiонерними товариствами та пiдприємствами-емiтентами облiгацiй (крiм банкiв), затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 25 сiчня 2001 року №5 (у редакцiї рiшення вiд 17 листопада 2004 року №484). Вiдповiдно до них, планування та проведення аудиту повинно бути направлене на отримання розумних пiдтвердсутностi суттєвих помилок у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам з организацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, яки чиннi протягом периоду, що перевiряється.
   Перевiрку розпочато 09 березня 2011 року та закiнчено 31 березня 2011 року за мiсцезнаходженням клiєнта (м.Херсон) та аудитора (м.Київ) (з перервами в роботi). Висновок видано 31.03.2011 р.

   Стан бухгалтерського облiку та звiтностi

   Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться з дотриманням вимог Закону України _Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999р., затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та iншими нормативними документами з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Ведення бухгалтерського облiку автоматизовано.
   Порушень термiнiв надання фiнансової та статистичної звiтностi не встановлено. При перевiрцi спiвставностi показникiв рiзних форм рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства вiдхилстановлено.

   Облiкова полiтика

   Положення облiкової полiтики встановлено Наказом по пiдприємству. Протягом року положення облiкової полiтики пiдприємства не змiнювалися. Концептуальною основою фiнансової звiтностi є П(с)БО.

   Розкриття iнформацiї щодо правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї i оцiнки активiв
   1). Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи i їх знос (амортизацiя).
   У ходi перевiрки нами було одержано достатню кiлькiсть свiдчень, що бiльшiсть основних засобiв, вiдображених в балансi в сумi 2467,5 тис. грн. (первiсна вартiсть 2907,5 тис. грн., знос 440 тис. грн.), вiдповiдають критерiям визнання активiв вiдповiдно до П(с)БО № 7 "Основнi засоби".
   Основнi засоби, придбанi в 2010 роцi у постачальникiв, зарахованi на баланс за первiсною вартiстю, яка визначена вiдповiдно до п. 8 П(с) БО № 7 "Основнi засоби".
   Амортизацiя основних засобiв нараховувалася в 2010 роцi вiдповiдно до ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємс ходi перевiрки нами було одержано достатню кiлькiсть свiдчень, що податковий облiк основних засобiв i їх амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства.
   Вiдображення в облiку реалiзацiї i лiквiдацiї основних засобiв проводилося вiдповiдно до П(с)БО №7 "Основнi засоби" i Iнструкцiєю по застосуванню плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291.

   2) Фiнансовi iнвестицiї
   Первiсна вартiсть фiнансових iнвестицiй становить 0,7 тис.грн.

   3) Запаси
   У ходi перевiрки нами було одержано достатню кiлькiсть свiдчень вiдповiдностi порядку визнання i первiсної оцiнки придбання запасiв пунктам 5,9,10 П(с) БО №9 "Запаси".
   Оцiнка запасiв при вибуттi в 2010 роцi проводилася по методу ФIФО, iдентифiкованої i середньозваженої собiвартостi, що вiдповiдає положенням облiкової полiтики, висловленим в наказi по пiдприємству.

   4) Витрати виробництва i ободi перевiрки ми зiбрали достатню кiлькiсть свiдчень вiдсутностi iстотних помилок i невiдповiдностей ведення облiку витрат П(с) БО № 16 "Витрати".
   Крiм того, ми одержали достатньо свiдчень того, що визначення розмiру валових витрат в податковому облiку ведеться вiдповiдно до ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".
   Облiк витрат пiдприємством ведеться iз застосуванням рахункiв класу 9 "Витрати дiяльностi", облiк витрат по елементах ведеться без застосування рахункiв класу 8 "Витрати по елементах".

   5) Дебiторська заборгованiсть
   У ходi перевiрки нами було одержано достатню кiлькiсть свiдчень того, що визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi проводиться вiдповiдно до П(с) БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть".
   У балансi дебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. В балансi на 31.12.2010р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 116,7 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв не створювався.
   Дебiторська заборгованiсть пунках з бюджетом складає 59,3 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 82,5 тис. грн.

   Розкриття iнформацiї про зобов,язання.
   У ходi перевiрки нами було одержано достатню кiлькiсть свiдчень вiдсутностi iстотних помилок при визнаннi, облiку i оцiнцi зобов'язань вiдповiдно до П(с) БУ № 11 "Зобов'язання".
   Пiдприємство веде облiк зобов'язань з розподiлом їх на поточнi i довгостроковi. За станом на 31.12.2010г. довгостроковi кредити банку становять 779,4 тис.грн. Частина довгострокових зобов,язань, яка має бути погашеною у 2011 роцi, становить 275,3 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання представленi в балансi в сумi 1089,4 тис. грн., у тому числi:
   Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов,язаннями 275,3 тис.грн.
   Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 742,9 тис. грн.,
   Перед бюджетом 7,8 тис. грн.,
   По оплатi працi 8,7 тис. грн.,
   Iншi поточнi зобов'язання 54,7 тис.грн.

   Власний капiтал, його структура i призначення.
   1. Статутний капiтал
   Статут АТВТ "Магазин "Медтехнiка" представлений в балансi в сумi 250 тис. грн. (250040 грн.) i розподiлений на 658 простих iменних акцiй номiналом 380 грн. Форма випуску - документарна.
   За станом на 31.12.2010р. статутний фонд сформовано повнiстю.
   Випуск цiнних паперiв в перiодi, що перевiряється, не проводився.
   2. Додатковий вкладений капiтал.
   Додаткового вкладеного капiталу немає.
   3. Iнший додатковий капiтал.
   Iнший додатковий капiтал становить 1958,9 тис.грн. i являє собою дооцiнку необоротних активiв.
   4. Резервний капiтал.
   За станом на 31.12.2010р. резервний фонд вiдсутнiй.
   5.Неоплаченного i вилученого капiталу немає.

   Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

   На дату балансу вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.144 Цивiльного Кодексу України.

   Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан

   З подiй, визначених у ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"ом 2010 року нiчого не вiдбувалося.
   У 1 кварталi 2011 року вiдбулася змiна назви на ПрАТ "Магазин Медтехнiка" (дата змiни свiдоцтва про Державну реєстрацiю 03.03.2011 року.

   Облiк фiнансових результатiв.
   У ходi перевiрки нами було одержано достатню кiлькiсть свiдчень того, що виручка (валовий дохiд) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), вiдображена в звiтi про фiнансовi результати в сумi 3980,6 тис. грн. вiдповiдає даним первинних документiв i облiкових регiстрiв i визначена вiдповiдно до П(с) БО № 15 "Дохiд".
   Iншi операцiйнi доходи склали 11,5 тис. грн.
   Крiм того, ми одержали достатню кiлькiсть свiдчень вiдсутностi методологiчних помилок при визначеннi валових доходiв в податковому облiку вiдповiдно до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997г. №283/97 ВР.
   Чистий збиток звiтного перiоду складає 44,5 тис. грн.

   Аналiз показникiв фiнансового стану.

   Показники фiнансового стану АТВТ "Магазин "Медтехнiка"

   п/п Показники Формула
   розрахункуєнтовне На На На На
   показника позитивне 311207 311208 311209 311210
   фiнансового значення
   стану показника

   1. Коефiцiент К1 = (Грошовi
   абсолютної кошти + 0,25-0,5 0 0 0,02 0,01
   лiквiдностi грошовi
   еквiваленти +
   короткостроковi
   фiнансовi
   вкладення) /
   Короткостроковi
   зобов'язання

   2. Коефiцiент К2 = (Грошовi
   загальної кошти 1,0-2,0 0,3 0,74 0,66 0,33
   лiквiдностi + грошовi еквiваленти
   (покриття) + Дебiтори + Запаси
   + Витрати) / Короткострокову
   заборгованiсть

   3. Коефiцiент К3 = Власнi кошти
   фiнансової /Вартiсть майна 0,25-0,5 Вiд,ємне 0,36 0,35 0,35
   стiйкостi (валюта балансу) значення
   (або платоспро-
   можностi,
   або автономiї)

   4. Коефiцiент Коткострокова
   структури кредиторська 0,5-1,0 Вiд,ємне 1,81 1,89 1,85
   капиталу заборгованiсть + значення
   (фiнансування) Довгострокова
   кредиторська
   заборгованiсть) /
   Власний капiтал

   5. Чистий К5 = Оборотнi Бiльше 0, -412,1 -206 -234,7 -731,5
   оборотний активи - збiльшення
   капiтал Поточнi
   зобов'язання


   1). Коефiцiєнти лiквiдностi вiдображають можливiсть пiдприємства погасити свої поточнi зобов'язання.
   Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства по сплатi поточних зобов'язань грошовими коштами i їх еквiвалентами негайно. За станом на 31.12.2010г. коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дорiвнює 0,01.
   Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. В 2010 роцi коефiцiєнт загальної лiквiдностi був нижче нормативного значення.
   Наявнiсть i велстого оборотного капiталу свiдчать про можливiсть пiдприємства погашати свої поточнi зобов'язання. У АТВТ "Магазин "Медтехнiка" порiвняно з 2009 роком дефiцит чистого оборотного капiталу суттєво збiльшився.
   2). Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi.
   Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї), що вiдображає питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих в дiяльнiсть пiдприємства, у АТВТ "Магазин "Медтехнiка" рiвний 0,35, що свiдчить про те, що фiнансове положення пiдприємства стiйке, фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних засобiв та залучених грошових коштiв.
   Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення власних i позикових засобiв. У АТВТ "Магазин "Медтехнiка" значення цього показника дорiвнюе 1,85, що означає, що дляного функцiонування пiдприємство потребує крiм власних, ще й позиковi кошти.
   На пiдставi аналiзу приведених показникiв можна зробити висновок, що пiдприємство платоспроможне, фiнансово стiйке, але на пiдприємствi спостерiгається деяке зменшення дiлової активностi та погiршення показникiв фiнансового стану, що пов,язане iз складною ситуацiєю в економiцi України.

   ВИСНОВОК
   На пiдставi проведеної аудиторської перевiрки ми пiдтверджуємо, що надана фiнансова звiтнiсть АТВТ "Магазин "Медтехнiка" в усiх суттєвих аспектах подає дiйсну та повну iнформацiю про реальний склад активiв, пасивiв станом на 31.12.2010 року та результати дiяльностi за 2010 рiк. Звiтнiсть складено на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до П(с)БО.

   Аудитор Н.В. Павлюченко
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання На цей час наше пiдприємство повнiстю переорiєнтовано на роздрiбну торгiвлю товарами медичного призначення та лiками. Наш асортимент, а це лiкарськi засоби, палицi та милицi, бандажнi вироби, шовнi та хiрургiчнi матерiали, БАДи, медична косметика, оптичнi вироби, лiнзи та оправи, медичний одяг та побутовi медичнi прилади, тощо, пiсля вiдкриття, яке вiдбудеться незабаром, буде корисним для всiх верств населення.
   Конкуренцiя у цьому секторi дуже велика, а нашi конкуренти це дуже вiдомi аптечнi мережi такi, як ТОВ "Система аптек Крок", ТОВ ВКФ "Медпрепарати", ТОВ "Фiрма Хороша", тощо.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Товариством у 2006 роцi був проданий ангар комплекс на суму 64,7 тис. грн. У 2007 роцi був придбаний дiагностичний аудiометр "Siemens" на суму 27,0 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На цей час iстотною проблемою є наша повна залежнiсть вiд мiсцевих органiв влади, якi своєю халатнiстю та бездiяльнiстю не дають нам розпочати економiчну дiяльнiсть у сучасному фарммаркетi.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство не порушувало законодавство у звiтному перiодi, штрафи та компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариство здiйснює за рахунок власних коштiв та отриманих кредитiв банкiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв).
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Iз розширенням асортименту пiдприємство у цьому роцi планує збiльшити свої обороти не менше нiж у три рази iз залученням реклами та найбiльш потрiбних та необхiдних товарiв.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi суб'єкта малого пiдприємництва (тис. грн.)

   Найменування перiод
   показника звiтний попереднiй
   Усього активiв 2878.5 3041.6
   Основнi засоби (за залишковою
   вартiстю) 2467.5 2549.5
   Довгостроковi фiнансовi
   iнвестицiї 0.7 0.7
   Запаси 80.7 133.4
   Сумарна дебiторська
   заборгованiсть 258.5 309.5
   Грошовi кошти та їх
   еквiваленти 11.2 11.7
   Власний капiтал 1009.7 1054.2
   Статутний капiтал 250.0 250.0
   Нерозподiлений прибуток
   (непокритий збиток) -1199.2 -1154.7
   Довгостроковi зобов'язання 779.4 1291.2
   Поточнi зобов'язання 1089.4 696.2
   Чистий прибуток (збиток) -44.5 -307.3
   Вартiсть чистих активiв 1009.7 1054.2
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   2549.500   2467.500   0.000   0.000   2549.500   2467.500
     — будівлі та споруди   2305.900   2286.900   0.000   0.000   2305.900   2286.900
     — машини та обладнання   81.400   53.700   0.000   0.000   81.400   53.700
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   162.200   126.900   0.000   0.000   162.200   126.900
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   2549.500   2467.500   0.000   0.000   2549.500   2467.500
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 2907,5 тис. грн., знос становить 440,0 тис. грн. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбаченних ст. 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку. Ступiнь зносу становить 15,1 вiдсоткiв. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   1009.700 1054.200
   250.000 250.000
   250.000 250.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1009.700 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(250.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 1054.700  X X
   Довгостроковий кредит  07.07.2008  654.400  19.500000000000  15.06.2014 
   Довгостроковий кредит  16.06.2007  400.300  19.500000000000  15.06.2022 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 7.800  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 806.300  X X
   Усього зобов'язань X 1868.800  X X
   Опис: До iнших зобов'язань включенi:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 742,9 тис. грн.;
   - побов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 8,7 тис. грн.;
   - iншi поточнi зобов'язання в сумi 54,7 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   21.06.2010 21.06.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2010 1 0
   2 2009 2 1
   3 2008 2 1
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори в звiтному перiодi не скикалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 4
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора протягом останнiх трьох рокiв.  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій Х   
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України товариство не змiнювало.  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Акцiонерне товариство вiдкритого типу "Магазин Медтехнiка" За ЄДРПОУ 23138698
   Територія 73000, Херсонська область, Суворовський р-н, м. Херсон, вул. Пугачова, 4 За КОАТУУ 6510136900
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами За КВЕД 52.32.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 73000, Херсонська область, Суворовський р-н, м. Херсон, вул. Пугачова, 4
   Середня кількість працівників 21
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 24.9 44.2
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 2549.5 2467.5
   — Первісна вартість 031 2887.9 2907.5
   — Знос 032 338.4 440.0
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.7 0.7
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
   Усього за розділом І 080 2575.1 2512.4
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 10.2 6.5
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 123.2 74.2
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 137.1 116.7
   — первісна вартість 161 137.1 116.7
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 52.7 59.3
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 119.7 82.5
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 11.7 11.2
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 6.9 7.5
   Усього за розділом ІІ 260 461.5 357.9
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 5.0 8.2
   Баланс 280 3041.6 2878.5

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 250.0 250.0
   Додатково вкладений капітал 320 1958.9 1958.9
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1154.7 -1199.2
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 1054.2 1009.7
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0 0.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 1291.2 779.4
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 275.3
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 653.7 742.9
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 8.0 7.8
   — зі страхування 570 0.6 0.0
   — з оплати праці 580 0.0 8.7
   Інші поточні зобов'язання 610 33.9 54.7
   Усього за розділом IV 620 696.2 1089.4
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 3041.6 2878.5
   Примітки:
   Баланс товариства вiдповiдає вимогам П (С) БО 2 <Баланс>.
   Валюта балансу за станом на 31.12.2010 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2009 р. зменшилася на 163,1 тис.грн., або на 5,36 вiдсоткiв.
   Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу <Необоротнi активи>, встановлено, що сума незавергеного будiвництва станом на кiнець звiтного перiоду зросла в 1,8 рази i становить 44,2 тис. грн. Сума основних засобiв за залишковою вартiстю зменшилася на 82,0 тис. грн. i становить на кiнець 2010 року 2467,5 тис. грн. Рух основних засобiв пiдтверджений первинними документами. Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П (С) БО №7. Сума довгострокових фiнансових iнвестицiй протягом звiтного перiоду не змiнилася i становить 0,7 тис. грн.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменшення оборотних активiв у порiвняннi з 2009р. на 103,6 тис.грн. Так, виробничi запаси протягом звiтного перiоду скоротилися на 3,7 тис. грн., готова продукцiя на 49,0 тис. грн., сума дебiтзаборгованостi за товари, роботи, послуги на 20,4 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду зросла на 6,6 тис.грн. i становить 59,3 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть товариства зменшилася на 37,2 тис.грн. За станом на 31.12.2010 р. грошовi кошти в нацiональнiй валютi складали 11,2 тис. грн. Iншi оборотнi активи зросли на 0,6 тис. грн.
   Витрати майбутнiх перiодiв товариства зросли за звiтний перiод з 5,0 тис. грн. на початок року до 8,2 тис. грн. на кiнець року.
   По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що власний капiтал товариства станом на 31.12.2010 р. скоротився на 44,5 тис. грн., що обумовлено отримання збитку вiд господарської дiяльностi, та становить на кiнець звiтного року 1009,7 тис. грн.
   Довгостроковi зобов'язання товариства скоротилися у звiтному перiодi i слали 779,4 тис. грн. на кiнець року.
   Поточнi зобов'язання товариства на кiнець звiтного перiоду, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зросли на с.грн. Так, кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги зросла на 89,2 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання товариства збiльшилися на 20,8 тис. грн. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями склала на кiнець звiтного року 275,3 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом становили 7,8 тис.грн., заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 8,7 тис.грн.
   Суми статей ф.1 <Баланс> вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3980.6 5432.7
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 145.7 181.6
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 3834.9 5251.1
   Інші операційні доходи 040 11.5 18.0
   Інші звичайні доходи 050 0.0 0.0
   Надзвичайні доходи 060 0.0 0.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 3846.4 5269.1
   Збільшення (зменшення) залишків незавершенного виробництва і готової продукції 080 0.0 0.0
   Матеріальні затрати 090 20.5 27.1
   Витрати на оплату праці 100 322.5 540.3
   Відрахування на соціальні заходи 110 115.0 194.7
   Амортизація 120 101.6 142.1
   Інші операційні витрати 130 300.5 322.0
   у тому числі 131 0.0 0.0
   у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 132
   Собівартість реалізованих товарів 140 2778.2 4086.8
   Інші звичайні витрати 150 252.6 263.4
   Надзвичайні витрати 160 0.0 0.0
   Податок на прибуток 170 0.0 0.0
   Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+-080+160+170) 180 3890.9 5576.4
   Чистий прибуток (збиток) 190 -44.5 -307.3
   Забезпечення матеріального заохочення 195
   у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Примітки:
   Данi ф.2-м вiдображають реальний фiнансовий стан товариства за звiтний рiк.
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 44,5 тис. грн. (у 2009 р. збиток склав 307,3 тис. грн.). Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склав 3980,6 тис. грн., що на 1452,1 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Непрямi податки та iншi вирахування з доходу становили 145,7 тис. грн. Таким чином,чистий доход склав 3834,9 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи склали у звiтному перiодi 11,5 тис. грн. Разом чистi доходи склали за звiтний перiод 3846,4 тис. грн., що на 1422,7 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року.
   Витрати товариства у звiтному перiодi скоротилися на 1685,5 тис. грн. та склали 3890,9 тис. грн. При цьому слiд зазначити, що найбiльшу питому вагу у структурi витрат товариства займає собiвартiсть - 2778,2 тис. грн. (71,4 вiдстокiв).


  • Примітки