Створення: 29.03.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Гарагуля Iгор Володимирович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Магазин "Медтехнiка"
       Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23138698
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Суворовський р-н
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок вул. Пугачова, 4
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 42-52-37, 42-52-83
        Електронна поштова адреса емітента 006_medteh@emitent.net.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) medteh.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариздiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi iснування. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдпо до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПрАТ "Магазин "Медтехнiка"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 № 722573
   Дата видачі 30.01.1996
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 250040.00
   Сплачений статутний капітал 250040.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ПАТ "Укрсоцбанк"
   МФО банку 300023 Рахунок 26006000067011
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   52.32.0 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ МЕДИЧНИМИ Й ОРТОПЕДИЧНИМИ ВИРОБАМИ
   51.46.0 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ
   70.20.1 ЗДАВАННЯ ПIД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТI ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами АВ № 580195 12.04.2011 Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення 13..2.11.0

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 20 осiб, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у звiтному перiодi становила 1 особу, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi склала 2 особи. Розмiр фонду оплати працi за 2011 рiк зменшився у порiвняннi iз попереднiм 2010 роком на 31,0 тис. грн i склав 291,5 тис. грн., що обумовлено зменшенням чисельностi працiвникiв товариства. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв його операцiйним потребам. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi трудоводавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту робочої сили; - адаптацiя персоналу - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; - перспективнiсть кар'єрного росту у товариствi - перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар'єри; - мотивацiя i стимулювання - значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi) - впровадження iнновацiй - необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   25.02.2011
   90
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
   1. Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р.
   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу коштiв за 2010р.
   4. Про приведення найменування товариства у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства".
   5. Про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
   6. Про обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства.
   7. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв щодо прийнятого рiшення про дема-терiалiзацiю.
   8. Визначення дати закриття реєстру та припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором.
   9. Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про ак-цiонернi товариства".
   10. Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту.
   11. Про попереднє схвалення правякi можуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточ-ної господарської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.

   По питанню № 1 порядку денного прийнято рiшення звiт директора прийняти до вiдома, затвердження звiту директора здiйснити пiсля заслуховування звiту наглядової ради та висновку ревiзiйної комiсiї.
   По питанню № 2 порядку денного прийнято рiшення доповiдь наглядової ради прийняти до вiдома; звiт ради затвердити; роботу ради визнати задовiльною. Висновок ревiзiйної комiсiї затвердити.
   По питанню № 3 порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт правлiння, баланс товариства за 2010р., фактичне використання коштiв за 2010р. затвердити. В зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не нараховувати. Збитки товариства покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
   По питанню № 4 порядку денного прийнято рiшення тип та найменування товариства привести у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", а сариство стало приватним акцiонерним товариством "Магазин "Медтехнiка" (скорочено: ПрАТ "Магазин "Медтехнiка").
   По питанню № 5 порядку денного прийнято рiшення про переведення випуску акцiй товариства iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, та затверджено рiшення про дематерiалiзацiю.
   По питанню № 6 порядку денного прийнято рiшення про обрання депозитарiєм ВАТ "НДУ", який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо яких прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, а також зберiгачем АТЗТ "Нафта-Iнвест", у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.
   По питанню № 7 порядку денного прийнято рiшення: повiдомлення акцiонерiв про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, складене вiдповiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями простими листами за адресами, зазначеними в їх особових рахунках. Органiзацiю повiдомлення покласти на керiвника виконавчог управлiння товариства.
   По питанню № 8 порядку денного прийнято рiшення:
   а) визначити дату закриття реєстру та припинення ведення реєстру: 26.05.2011р.;
   б) визначити дату припинення здiйснення операцiй знерухомлення, матерiалiзацiї, перемiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв в системi реєстру: 16.05.2011р.;
   в) визначити такий порядок вилучення сертифiкатiв акцiй дематерiалiзованого випуску: сертифiкати акцiй акцiонери мають здати емiтенту протягом 1 мiсяця з дати закриття реєстру.
   По питанню № 9 порядку денного прийнято рiшення:
   а) затвердити та прийняти нову редакцiю статуту ПрАТ "Магазин "Медтехнiка" у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства";
   б) доручити керiвнику виконавчого органу товариства вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю статуту товариства та органiзувати його державну реєстрацiю.
   По питанню № 10 порядку денного прийнято рiшення:
   а) обрати наглядову раду ПрАТ "Магазин "Медтехнiка" на термiн 3 роки в складi 2 осiб, ради обрати Гарагулю Людмилу Дмитрiвну, членом ради - акцiонера Маценко Валентину Петрiвну;
   б) утворити одноосiбний фiнансово-контролюючий орган ПрАТ "Магазин "Медтехнiка" термiном на 3 роки - Ревiзора, обрати Ревiзором ПрАТ "Магазин "Медтехнiка" акцiонера Гарагулю Галину Юрiївну;
   в) обрати одноосiбний виконавчий орган ПрАТ "Магазин "Медтехнiка" - Директор, Директором товариства обрати Гарагулю Iгора Володимировича на термiн до переобрання або загальними зборами, або, вiдповiдно до статуту товариства, Наглядовою радою;
   г) доручити головi наглядової ради пiдписати вiд iменi товариства трудовий договiр з новообраним директором.
   По питанню № 11 порядку денного прийнято рiшення:
   - вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися ПрАТ "Магазин "Медтехнiка" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної госпо-дарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi То-вариства,числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, по-зики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення бор-гу, оренди, та iнших договорiв, за якими ПрАТ "Магазин "Медтехнiка" виступає будь-якою iз сторiн, iз за-значенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   - повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсотко-вої ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Органiзацiя орендарiв Херсонська обласна орендна фiрма "Медтехнiка" д/н м. Херсон, д/н, 73015, Херсонська область, вул. Пугачова, 4   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Гарагуля Людмила Дмитрiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 08.08.2001 89 13.52583586626% 89 
   Член Наглядової ради  Маценко Валентина Петрiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 08.08.2001 12 1.82370820669% 12 
   Ревiзор  Гарагуля Галина Юрiївна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 19.06.2008 22 3.34346504559% 22 
   В. о. головного бухгалтера  Зюзькова Катерина Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Усього   603 91.64133738602 % 603 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гарагуля Iгор Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1968
   Освіта Вища, Днiпропетровський iнститутт фiзичного виховання. Херсонський державний технiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТВТ "Магазин Медтехнiка", заступник директора
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: здiйснення адмiнiстративно-розпорядчого та господарського керiвництва поточною дiяльнiстю товариства, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради, виконання представницьких функцiй вiд iменi товариства перед третiми особами, загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю товариства та iн. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа переобрана директором рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 25.02.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 13 рокiв, перелiк попереднiх посад: завiдуючий магазином, завiдуючий вiддiлом, заступник завiдуючого вiддiлом, директор. Посадова особа обiймає посаду головного менеджера в ТОВ "Торговий дiм "Медтехнiка Херсон" (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Пугачова 3, кв. 24). Згоди на оприлюднення рекваспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гарагуля Людмила Дмитрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1948
   Освіта Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi
   Стаж керівної роботи (років) 41
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТВТ "Магазин Медтехнiка", директор
   Опис Повноваження та обов'язки Голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, на пiдставi пропозицiй директора прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана головою наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 25.02.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 41 рiк, перелiк попереднiх посад: завiдуючий магазином, завiдуючий вiддiлом, заступник завiдуючого вiддiлом, директор. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту в не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Маценко Валентина Петрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1952
   Освіта Середньо-спецiальна, Херсонський технiкум радянської торгiвлi
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТВТ "Магазин Медтехнiка", зам. зав. вiддiлом
   Опис Повноваження та обов'язки Голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, на пiдставi пропозицiй директора прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана членом наглядвої ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 25.02.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 3 роки, перелiк попереднiх посад: заступник завiдуючого вiддiлом, продавець, товарознавець. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитрту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гарагуля Галина Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1973
   Освіта Неповна вища, Херсонський економiко-правовий iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ДМТ Пiвдень", директор
   Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана ревiзором рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 25.02.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директВ "ДМТ Пiвдень" (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Пугачова, 3, кв. 24). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада В. о. головного бухгалтера
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Зюзькова Катерина Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1984
   Освіта Вища, Херсонський нацiональний технiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ДМТ "Пiвдень", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки в. о. головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа призначена на посаду в. о. головного бухгалтера Наказом керiвника товариства № 8 вiд 21.06.2010 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 3 роки, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посадова особа обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "ДМТ Пiвдень" (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Пугачова, 3, кв. 24). У звiтному перiодi посадова особа змiнила прiзвище (попереднє прiзвище Сапожнiкова). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 08.08.2001 480 73 480 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 08.08.2001 89 14 89 0 0 0
   Усього  569 86 569 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Приватне пiдприємство "Аудиторське бюро Наталiї Павлюченко"
   Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33552552
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 04128, м. Київ, вул. Академiка Туполєва, 22-г, кв. 17
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3633
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.07.2005
   Міжміський код та телефон (044) 572-08-10
   Факс 572-08-10
   Вид діяльності Аудиторськi послуги
   Опис д/н 
    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Протягом 2005-2007 рокiв адмiнiстрацiєю пiдприємства пiдготовлювалися та узгоджувалися проектнi документи по капiтальнiй реконструкцiї власних примiщень пiдприємства для сторення у ньому дiйсно унiверсального медичного магазину, базою якого стане саме наш досвiд, квалiфiкацiя спецiалiстiв та великий асортимент товарiв медичного призначення, лiкiв, БАДiв та iнших спецiалiзованих товарiв, що дуже необхiднi пересiчним громадянам нашого мiста для захисту й пiдтримки їхнього здоров'я. Реконструкцiя вiдбувається з червня 2007 року. На даний момент дiйсно створений унiверсальний медичний магазин у формi вiдкритого доступу до товару, який вiдповiдає всiм вимогам сучасностi. Асортимент медичного магазину постiйно розширюється, пропонуючи своїм клiєнтам сучаснi засоби для догляду за здоров'ям.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом У даний час наше пiдприємство має одну торгiвельну точку за адресою м. Херсон, вул. Пугачова, буд.4, де здiйснюється роздрiбна торгiвля. У 2008 роцi керiвництвом вiдкрито окремого пiдроздiлу - слухового центру, а у майбутньому планується вiдкриття фiлiй пiдприємства у районних центрах областi та м. Миколаєвi.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiк ПрАТ "Магазин Медтехнiка" ведеться на пiдставi нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України, згiдно "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi", затверджене постановою КМУ вiд 03.04.99 р. №250 та Податкового кодексу України.
   Класифiкацiю активiв i зобов'язань проводять виходячи зi строку один рiк. Визнання, оцiнку та облiк основних засобiв здiйснюють згiдно з П /С /БО 7 "Основнi засоби". Групування основних засобiв в аналiтичному облiку виконується згiдно вимог Iнструкцiї з використання Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу та господарських операцiй пiдприємства, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 г. № 291.
   До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться матерiальнi активи вартiстю 1000,00 гривен.
   Амортизацiя основних засобiв нараховується податковим методом, з квiтня 2011 року нараховується прямолiнiйним методом, згiдно вимог Податкового кодексу України.
   Знос малоцiнних необоротних маих активiв нараховується в розмiрi 100%.
   Визнання, оцiнку та облiк необоротних матерiальних активiв здiйснюють згiдно з П /С /БО 8 "Нематерiальнi активи".
   Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
   ТМЦ визнається, оцiнюється та облiковується згiдно вимог П /С /БО 9 "Запаси". Запаси, що не приносять економiчних вигод у майбутньому, оцiнюють як нелiквiднi та списують у бухгалтерському облiку. Оцiнку вибуття сировини та матерiалiв, МШП, iнших виробничих запасiв здiйснюють по собiвартостi перших за часом надходження (ФIФО).
   Заробiтну плату нараховують згiдно колективного договору, для апарату управлiння та працiвникiв вiддiлу збуту - за тарифними ставками (окладами).
   Для забезпечення формування звiту про фiнансовi результати по формi, передбаченої П /С /БО 25 ""Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", облiк витрат пiдприємства ведеться за допомогою 9 класу рахункiв "Витрати дiяльностi".
   Текст аудиторського висновку ПП "АУДИТОРСЬКЕ БЮРО НАТАЛIЇ ПАВЛЮЧЕНКО"
   рах. 26004238779 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805, ЄДРПОУ 33552552 04128, м.Київ, вул. Академiка Туполєва, 22-Г, кв.17 тел.572-08-10   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   (звiт незалежного аудитора)
   щодо фiнансової звiтностi
   ПрАТ "Магазин "Медтехнiка"
   за 2011 рiк

   м.Київ 16 березня 2012 року   Цей аудиторський висновок адресується:
   - Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
   - Керiвництву ПрАТ "Магазин "Медтехнiка";
   - Власникам цiнних паперiв.

   Основнi вiдомостi про ПрАТ "Магазин "Медтехнiка"

   - повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Магазин "Медтехнiка"
   - код ЄДРПОУ 23138698
   - мiсцезнаходження 73000, Херсонська область, м. Херсон, Суворовський район, вул. Пугачова, 4
   - дата державної реєстрацiї 31.01.1996г.

   Опис аудиторської перевiрки

   ПП "Аудиторське бюро Наталiї Павлюченко" проведено аудиторську перевiрку ПрАТ "Магазин "Медтехнiка" (далi - Товариства) станом на 31 грудня 2011 року, про що 16 березроку складено наступний аудиторський висновок.
   Аудитор в своїй роботi керувався законодавством України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародними стандартами аудиту 700,701,720 та Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженими Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.11 №1360.
   Аудитором були виконанi такi види робiт ( напрямки перевiрки):
   - визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним принципам облiку, встановленим облiковою полiтикою пiдприємства та загальноприйнятим принципам облiку;
   - аналiз (шляхом тестування) аудиторських доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники, та наведенi пояснення до них;
   - дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi;
   - оцiнка надiйностi систем бухгалтерблiку i внутрiшнього контролю пiдприємства, можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть;
   - здiйснення вибiркового контролю;
   - оцiнка загального подання фiнансової звiтностi;
   - оцiнка фiнансового стану.

   Пiд час аудиту було перевiрено:
   - Баланс (форма №1-м) станом на 31 грудня 2011р.;
   - Звiт про фiнансовi результати (форма №2-м) за рiк 2011р.
   - Облiковi регiстри за 2011 рiк.

   Положення облiкової полiтики встановлено Наказом по пiдприємству. Протягом року положення облiкової полiтики пiдприємства не змiнювалися. Концептуальною основою фiнансової звiтностi є П(с)БО.

   Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку, щоб одержати об'рунтовану впевненiсть у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень, а також що товариство виконало вiдповiднi роздiли договору. Аудит передбачає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми розкриття iнформацiї у их звiтах. Аудиторська перевiрка включає й оцiнювання застосування принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнювання надання звiтiв в цiлому. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка надає об'рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
   Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту аудит проводився з використанням принципу вибiркової перевiрки, тобто до уваги брались лише суттєвi помилки, планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Нами проводилась вибiркова перевiрка облiкових регiстрiв та первинних документiв за 2011 рiк.

   Опис вiьностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв

   Вiдповiдальнiсть за надану iнформацiю та за достовiрнiсть даних, вiдображених в документах, наданих аудитору, несе управлiнський персонал Товариства. Також керiвництво вiдповiдає за вибiр вiдповiдної концептуальної основи складання фiнансової звiтностi, за впровадження ефективної системи внутрiшнього контролю, за вiдповiднiсть облiкової полiтики вибранiй концептуальнiй основi i за об'рунтованiсть облiкових оцiнок.

   Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
   Вiдповiдальнiсть аудитора полягає в тому, щоб висловити думку щодо достовiрностi фiнансової звiтностi на основi проведеного аудиту.


   Висновок (думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700) :
   На думку аудитора фiнансовi звiти не мiстять в собi суттєвих помилок, складенi на основi дiйсних даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансовостi, вiдповiдають вимогам чинного законодавства України i у всiх принципових моментах достовiрно i повно вiдображають фiнансовий стан ПрАТ "Магазин "Медтехнiка" на 31.12.2011 року.


   Розкриття iнформацiї за видами активiв
   1). Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи i їх знос (амортизацiя).
   У ходi перевiрки нами було одержано достатню кiлькiсть свiдчень, що основнi засоби, вiдображенi в балансi в сумi 2414,3 тис. грн. (первiсна вартiсть 2882,4 тис. грн., знос 468,1 тис. грн.) вiдповiдають критерiям визнання активiв вiдповiдно до П(с)БО № 7 "Основнi засоби".
   Основнi засоби, придбанi в 2011 роцi у постачальникiв, зарахованi на баланс за первiсною вартiстю, яка визначена вiдповiдно до п. 8 П(с) БО № 7 "Основнi засоби".
   Амортизацiя основних засобiв нараховувалася в 2011 роцi вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.
   У ходi перевiрки нами було одержано достатню кiлькiсть свiдчень, що податковий облiк основних засобiв i їх амортизацiї здiйснюється вiдповiинного законодавства.
   Вiдображення в облiку реалiзацiї i лiквiдацiї основних засобiв проводилося вiдповiдно до П(с)БО №7 "Основнi засоби" i Iнструкцiєю по застосуванню плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291.

   2) Фiнансовi iнвестицiї
   Фiнансовi iнвестицiї є внесками до статутних фондiв iнших пiдприємств. Фiнансовi iнвестицiї в сумi 0,7 тис.грн. вiдображенi в балансi за вартiстю придбання.

   3) Запаси
   У ходi перевiрки нами було одержано достатню кiлькiсть свiдчень вiдповiдностi порядку визнання i первiсної оцiнки придбання запасiв пунктам 5,9,10 П(с) БО №9 "Запаси".
   Оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв) при передачi у виробництво або iншому вибуттi в 2011 роцi проводилася по методу iдентифiкованої, середньозваженої собiвартостi та цiни продажу, що вiдповiдає положенням облiкової полiтики, висло наказi по пiдприємству.

   4) Витрати виробництва i обiгу
   У ходi перевiрки ми зiбрали достатню кiлькiсть свiдчень вiдсутностi iстотних помилок i невiдповiдностей ведення облiку витрат П(с) БО № 16 "Витрати".
   Пiдприємством ведеться роздiльний облiк витрат на виробництво, загальновиробничих витрат, адмiнiстративних витрат, витрат на збут, iнших операцiйних витрат.
   Класифiкацiя витрат на виробництво проводиться згiдно П(с) БО № 16 "Витрати".
   Крiм того, ми одержали достатньо свiдчень того, що визначення розмiру витрат в податковому облiку ведеться вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.
   Облiк витрат пiдприємством ведеться iз застосуванням рахункiв класу 9 "Витрати дiяльностi", облiк витрат по елементах ведеться без застосування рахункiв класу 8 "Витрати по елементах".

   5) Дебiторська заборгованiсть
   У ходi перевiрки нами було одержано достатню кiлькiсть свiдчень того, що визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi проводиться вiдповiдно до П(с) БО № 10 "Дебiторська заборгованiУ балансi дебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. В балансi на 31.12.2011р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 5,7 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв не створювався.
   Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом складає 74,3 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть 37,3 тис.грн.

   Розкриття iнформацiї про зобов'язання
   У ходi перевiрки нами було одержано достатню кiлькiсть свiдчень вiдсутностi iстотних помилок при визнаннi, облiку i оцiнцi зобов'язань вiдповiдно до П(с) БУ № 11 "Зобов'язання".
   Пiдприємство веде облiк зобов'язань з розподiлом їх на поточнi i довгостроковi. За станом на 31.12.2011 р. залишок довгострокових зобов'язань 919,3 тис.грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями вiдсутня.
   Поточнi зобов'язання представленi в балансi в сумi 768,0 тис. грн., у тому числi:
   Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 700,2 тис. грн.
   Перед бюджетом 10,7 тис. грн.
   По страхуванню 3,5 ти
   По оплатi працi 8,2 тис. грн.
   Iншi поточнi зобов'язання 45,4 тис.грн.

   Власний капiтал, його структура i призначення.
   1. Статутний капiтал
   Статутний фонд ПрАТ "Магазин "Медтехнiка" представлений в балансi в сумi 250 тис. грн. (250040 грн.) i розподiлений на 658 простих iменних акцiй номiналом 380 грн. Форма випуску - документарна.
   За станом на 31.12.2011р. статутний фонд сформовано повнiстю.
   Випуск цiнних паперiв в перiодi, що перевiряється, не проводився.
   2. Додатковий вкладений капiтал.
   Додаткового вкладеного капiталу немає.
   3. Iнший додатковий капiтал.
   Iнший додатковий капiтал становить 1958,9 тис.грн. i являє собою дооцiнку необоротних активiв.
   4. Резервний капiтал.
   За станом на 31.12.2011р. резервний фонд вiдсутнiй.
   5.Неоплаченного i вилученого капiталу немає.

   Розкриття iнформацiї щодо чистого прибутку
   У ходi перевiрки нами було одержано достатню кiлькiсть свiдчень того, що виручка (валовий дохiд) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), вiдображiтi про фiнансовi результати в сумi 4595,5 тис. грн. вiдповiдає даним первинних документiв i облiкових регiстрiв i визначена вiдповiдно до П(с) БО № 15 "Дохiд".
   Iншi операцiйнi доходи склали 4,1 тис. грн., iншi доходи 4,9 тис.грн.
   Крiм того, ми одержали достатню кiлькiсть свiдчень вiдсутностi суттєвих помилок при визначеннi доходiв в податковому облiку вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.
   Збиток звiтного перiоду становить 35,2 тис. грн.

   Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
   На 31.12.2011р. активи товариства склали 2661,8 тис. грн., а зобов'язання 1687,3 тис. грн., статутний фонд 250 тис. грн. Чистi активи (активи за мiнусом зобов'язань) бiльше статутного фонду на початку 2011р. на 759,7 тис. грн., а наприкiнцi 2011р. на 724,5 тис. грн., що по їх вартостi вiдповiдно становить 1009,7 тис. грн. та 974,5 тис. грн. Таке спiввiдношення чистих активiв i статутного фонду вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного Кодексу України й не вимагає зменшення ст фонду iз внесенням вiдповiдних змiн в Статут товариства.

   Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю

   В ходi перевiрки невiдповiдностей не виявлено.

   Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"

   Значнi правочини не здiйснювались.

   Стан корпоративного управлiння, в т.ч. система внутрiшнього аудиту

   Стан корпоративного управлiння можна охарактеризувати як добрий. Система внутрiшнього аудиту формується.

   Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

   В ходi перевiрки фiнансової звiтностi аудитором ознак шахрайства виявлено не було.

   Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-гокий стан емiтента.

   З подiй, визначених у ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", протягом 2011 року нiчого не вiдбувалося.

   Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

   - повне найменування Приватне пiдприємство "Аудиторське бюро Наталiї Павлюченко"
   - код ЄДРПОУ 33552552
   - номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво № 3633, видане 15 липня 2005 року, чинне до 14 липня 2015 року.
   - мiсцезнаходження 04128, м.Київ, вул. Академiка Туполєва, 22-Г, кв.17
   - телефон (факс) 044 572-08-10
   - дата i номер договору на проведення аудиту №14 от 14.02.12
   -дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Дата початку 15 лютого 2012 року, дата закiнчення 16 березня 2012 року (з перервами в роботi).


   Аудитор Н.В. Павлюченко

   Директор ПП "Аудиторське бюро
   Наталiї Павлюченко" Н.В. Павлюченко

   16 березня 2012 рокуНа цей час наше пiдприємство повнi
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання На цей час наше пiдприємство повнiстю переорiєнтовано на роздрiбну торгiвлю товарами медичного призначення та лiками. Наш асортимент, а це лiкарськi засоби, палицi та милицi, бандажнi вироби, шовнi та хiрургiчнi матерiали, БАДи, медична косметика, оптичнi вироби, лiнзи та оправи, медичний одяг та побутовi медичнi прилади, кориснi для всiх верств населення.
   Конкуренцiя у цьому секторi дуже велика, а нашi конкуренти це дуже вiдомi аптечнi мережi такi, як ТОВ "Система аптек Крок", ТОВ ВКФ "Медпрепарати", ТОВ "Фiрма Хороша", тощо.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Товариством у 2006 роцi був проданий ангар комплекс на суму 64,7 тис. грн. У 2007 роцi був придбаний дiагностичний аудiометр "Siemens" на суму 27,0 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На цей час iстотною проблемою є наша повна залежнiсть вiд мiсцевих органiв влади, якi своєю халатнiстю та бездiяльнiстю не дають нам розпочати економiчну дiяльнiсть у сучасному фарммаркетi.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство не порушувало законодавство у звiтному перiодi, штрафи та компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариство здiйснює за рахунок власних коштiв та отриманих кредитiв банкiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв).
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Iз розширенням асортименту пiдприємство у цьому роцi планує збiльшити свої обороти не менше нiж у три рази iз залученням реклами та найбiльш потрiбних та необхiдних товарiв.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   2467.500   2414.300   0.000   0.000   2467.500   2414.300
     — будівлі та споруди   2286.900   2268.600   0.000   0.000   2286.900   2268.600
     — машини та обладнання   58.200   38.700   0.000   0.000   58.200   38.700
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   122.400   107.000   0.000   0.000   122.400   107.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   2467.500   2414.300   0.000   0.000   2467.500   2414.300
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 2882,4 тис. грн., знос становить 468,1 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується податковим методом, з квiтня 2011 року нараховується прямолiнiйним методом, згiдно вимог Податкового кодексу України. Ступiнь зносу становить 16,2 вiдсоткiв. Обмежень на використання майна товариства немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   974.500 1009.700
   250.000 250.000
   250.000 250.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(974.500 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(250.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 919.300  X X
   Довгостроковий кредит  07.07.2008  565.300  19.500000000000  15.06.2014 
   Довгостроковий кредит  16.06.2007  354.000  19.500000000000  15.06.2022 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 10.700  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 757.300  X X
   Усього зобов'язань X 1687.300  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiдносяться:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 700,2 ти
   - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 3,5 тис. грн.;
   - поточнi зобов'язання за розрахунками з рацi в сумi 8,2 тис. грн.;
   - iншi поточнi зобов'язання в сумi 45,4 тис. грн. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2011 1 0
   2 2010 1 0
   3 2009 2 1
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори в звiтному перiодi не скикалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 4
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій Х   
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата д/н
   Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Магазин "Медтехнiка" За ЄДРПОУ 23138698
   Територія 73000, Херсонська область, Суворовський р-н, м. Херсон, вул. Пугачова, 4 За КОАТУУ 6510136900
   Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство За КОПОФГ
   Орган державного управління Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення За СПОДУ
   Вид економічної діяльності Роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами За КВЕД 52.32.0
   Одиниця виміру Приватне акціонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 73000, Херсонська область, Суворовський р-н, м. Херсон, вул. Пугачова, 4
   Середня кількість працівників 20
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 44.2 29.0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 2467.5 2414.3
   — Первісна вартість 031 2907.5 2882.4
   — Знос 032 440.0 468.1
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.7 0.7
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
   Усього за розділом І 080 2512.4 2444.0
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 6.5 9.3
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 74.2 56.2
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 116.7 5.7
   — первісна вартість 161 116.7 5.7
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 59.3 74.3
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 82.5 37.3
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 11.2 17.9
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 7.5 11.0
   Усього за розділом ІІ 260 357.9 211.7
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 8.2 6.1
   Баланс 280 2878.5 2661.8

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 250.0 250.0
   Додатково вкладений капітал 320 1958.9 1958.9
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1199.2 -1234.4
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 1009.7 974.5
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0 0.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 1054.7 919.3
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 742.9 700.2
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 7.8 10.7
   — зі страхування 570 0.0 3.5
   — з оплати праці 580 8.7 8.2
   Інші поточні зобов'язання 610 54.7 45.4
   Усього за розділом IV 620 814.1 768.0
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 2878.5 2661.8
   Примітки:
   Баланс товариства вiдповiдає вимогам П (С) БО 2 "Баланс".
   Валюта балансу за станом на 31.12.2011 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2010 р. зменшилася на 216,7 тис.грн., або на 7,5 вiдсоткiв.
   Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що сума незавершеного будiвництва станом на кiнець звiтного перiоду скоротилася на 15,2 тис. грн. i становить 29,2 тис. грн. Сума основних засобiв за залишковою вартiстю зменшилася на 53,2 тис. грн. i становить на кiнець 2011 року 2414.3 тис. грн. Рух основних засобiв пiдтверджений первинними документами. Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П (С) БО №7. Сума довгострокових фiнансових iнвестицiй протягом звiтного перiоду не змiнилася i становить 0,7 тис. грн.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменшення оборотних активiв у порiвняннi з 2010 р. на 146,2 тис.грн. Так, запаси готової продукцiї протягом звiтного перiоду скоротилися 18,0 тис. грн., дебiторська заборгованiсть з, роботи, послуги на 111,0 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть товариства зменшилася на 45,2 тис.грн. Водночас зросли виробничi запаси на 2,8 тис. грн., збiльшилася дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на 15,0 тис. грн., сума iнших оборотних активiв товариства зросла на 3,5 тис. грн. За станом на 31.12.2011 р. грошовi кошти в нацiональнiй валютi становили 17,9 тис. грн.
   Витрати майбутнiх перiодiв товариства скоротилися за звiтний перiод з 8,2 тис. грн. на початок року до 6,1 тис. грн. на кiнець року.
   По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що власний капiтал товариства станом на 31.12.2011 р. скоротився на 35,2 тис. грн., що обумовлено отриманням збитку вiд господарської дiяльностi, та становить на кiнець звiтного року 974,5 тис. грн.
   Довгостроковi зобов'язання товариства скоротилися у звiтному перiодi i склали 919,3 тис. грн. на кiнець року.
   Поточнi зобов'язання товариства на кiнець звiтного перiоду, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зя на 46,1 тис.грн. Так, кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги зменшилася на 42,7 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi скоротилися на 0,5 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання товариства зменшилися на 9,3 тис. грн. В той же час зросли поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на 2,9 тис.грн., а також виникла поточна заборгованiсть за розрахунками зi страхування в сумi 3,5 тис. грн.
   Суми статей ф.1-м "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4595.5 3980.6
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 154.2 145.7
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 4441.3 3834.9
   Інші операційні доходи 040 4.1 11.5
   Інші звичайні доходи 050 4.9 0.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 4450.3 3846.4
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 3272.3 2778.2
   Інші операційні витрати 090 1036.6 860.1
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0.0 0.0
   Вписуваний рядок: 092 0.0 0.0
   Інші витрати 100 176.6 252.6
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 4485.5 3890.9
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -35.2 -44.5
   Податок на прибуток 140 0.0 0.0
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -35.2 -44.5
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0
   Примітки:
   Данi ф.2-м вiдображають реальний фiнансовий стан товариства за звiтний рiк.
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 35,2 тис. грн. (у 2010 р. збиток склав 44,5 тис. грн.). Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склав 4595,5 тис. грн., що на 614,9 тис. грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Непрямi податки та iншi вирахування з доходу становили 154,2 тис. грн. Таким чином, чистий дохiд склав 4441,3 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи склали у звiтному перiодi 4,1 тис. грн., iншi доходи товариства становили 4,9 тис. грн. Разом чистi доходи за звiтний перiод склали 4450,3 тис. грн., що на 603,9 тис. грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод попереднього року.
   Витрати товариства у звiтному перiодi зросли на 594,6 тис. грн. та склали 4485,5 тис. грн. При цьому слiд зазначити, що найбiльшу питому вагу у структурi витрат товариства займає собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 3272,3 тис. грн. (72,95 вiдстокi
  • Примітки

   Примітки