Створення: 20.02.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 02/04/2014

Приватне акціонерне товариство “Магазин “Медтехніка” скликає загальні збори акціонерів 02.04.2014р. о 16.00 за адресою: м.Херсон, вул.Нафтовиків, 15 (3-й пов. адмінкорпусу), з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревізора товариства.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 27.03.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 02.04.14 з 15.30 до 15.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 2829/2839.
 • Основні засоби 2343/2391.
 • Довгострокові фінансові інвестиції 1/1.
 • Запаси 395/288.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 70/135.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 11/14.
 • Нерозподілений прибуток (1210)/(1235).
 • Власний капітал 999/974.
 • Статутний капітал 250/250.
 • Довгострокові зобов’язання 279/599.
 • Поточні зобов’язання 1550/1266.
 • Чистий прибуток (збиток) 26/-1.
 • Кількість акцій 658/658.
 • Чисельність працівників 19/18.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 35(1788) від 20.02.14.