Створення: 10.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 14/04/2015

Приватне акціонерне товариство “Магазин “Медтехніка” скликає загальні збори акціонерів 14.04.2015р. о 16.00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Нафтовиків, 15 (3-й пов. адмінкорпусу, каб. директора), з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 08.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до директора Гарагулі І.В.

Реєстрація учасників зборів 14.04.15 з 15.30 до 15.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 2804/2829.
 • Основні засоби 2288/2343.
 • Довгострокові фінансові інвестиції 1/1.
 • Запаси 725/781.
 • Сумарна дбт заборгованість 126/70.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 13/11.
 • Власний капітал 1020/999.
 • Статутний капітал 250/250.
 • Непокритий збиток -1186/-1210.
 • Довгострокові зобов’язання 0/51.
 • Поточні зобов’язання 1784/1779.
 • Чистий прибуток 21/26.
 • Кількість акцій 658/658.
 • Кількість працівників 20/19.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 47(2051) від 11.03.15.