Створення: 04.04.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 16/05/2017

Приватне акціонерне товариство “Магазин “Медтехніка”, місцезнаходження мХерсон, провул.Пугачова, 4, скликає загальні збори акціонерів 16.05.2017р. о 16.00 за адресою: м.Херсон, вул.Нафтовиків, 15, 3-й пов. адмінкорпусу, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 7. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 8. Відкликання та обрання Директора товариства.
 9. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи. .

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується підписом голови (члена) реєстраційної комісії у відведеному формою бюлетеня місці під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Питання 5:

звіт НР, висновок ревізора по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;

- уповноважити Гарагулю Людмилу Дмитрівну від імені зборів підписати нову редакцію статуту; директору товариства організувати його державну реєстрацію.

Питання 8:

- відкликати з посади директора Гарагулю Ігора Володимировича на підставі його заяви про звільнення;

- обрати Директора товариства на термін до переобрання згідно статуту.

Питання 9:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривен;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: medteh.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 10.05.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи Гарагулі Л.Д.

Реєстрація учасників зборів 16.05.17 з 15.30 до 15.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 2246/2249.
 • Основні засоби 2243/2244.
 • Довгострокові фін. інвестиції 1/1.
 • Запаси 53/448.
 • Сумарна дбт заборгованість 65/202.
 • Грошові кошти 42/17.
 • Непокритий збиток -1056/-1164.
 • Власний капітал 1153/1045.
 • Статутний капітал 250/250.
 • Поточні зобов’язання 1737/1894.
 • Чистий прибуток 107/25.
 • Кількість акцій 658/658.
 • Чисельність працівників 19/17.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 63(2568) від 03.04.17.