Створення: 22.02.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/03/2013

Приватне акціонерне товариство “Магазин “Медтехніка” скликає загальні збори акціонерів 27.03.2013р. о 16.00 за адресою: м.Херсон, вул.Нафтовиків, 15 (3-й пов. адмінкорпусу), з таким порядком денним:

  1. Звіт  директора про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт  наглядової ради, звіт та висновки Ревізора.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за  2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 21.03.13.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до директора.

Реєстрація учасників 27.03.13 з 15.30 до 15.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за звітний (2012р.) період  (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2012)

Попередній (2011)

Усього активів

2839,5

2661,8

Основні засоби(залишкова вартість)

2360,8

2414,3

Запаси(виробничі)

5,1

9,3

Сумарна дебіторська заборгованість

134,7

117,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

14,3

17,9

Нерозподілений прибуток

(1235,4)

(1234,4)

Власний капітал

973,5

974,5

Статутний капітал

250,0

250,0

Довгострокові зобов’язання

599,3

919,3

Поточні зобов’язання

1266,7

768,0

Чистий прибуток (збиток)

(1)

(35,2)

Середньорічна кількість акцій(шт.)

658

658

Чисельність працівників на кінець періоду

16

18

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № № 37(1540) від 22.02.13.